นักลงทุนสัมพันธ์
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นมืออาชีพ
  • เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
  • เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
  • รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  • หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 15 วัน (ปฎิทิน) ก่อนประกาศผลประกอบการ
  • ไม่ให้พนักงานในฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ในช่วง 45 วัน (ปฏิทิน) สำหรับงบไตรมาสและ 60 วัน (ปฏิทิน) สำหรับงบประจำปี ตั้งแต่วันปิดสิ้นงวดตามรอบระยะเวลาบัญชี หรือ ตั้งแต่วันสิ้นงวดจนถึงวันที่แจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย