แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุด

Form 56-1 Year 2018 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2017 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2016 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2015 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2014 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2013 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2012 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2011 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2010 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2009 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2008 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2007 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2006 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2005 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2004 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2003 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2002 (Thai Version Only)
Form 56-1 Year 2001 (Thai Version Only)