นักลงทุนสัมพันธ์
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com