นักลงทุนสัมพันธ์
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2562 2563 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.89 2.42 1.73
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.31 1.77 1.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 12.74 11.33 14.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 28.26 31.77 24.95
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 12.26 10.76 11.69
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย วัน 29.37 33.45 30.79
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นต้น % 11.36 10.46 16.67
อัตรากำไรสุทธิ % 5.50 2.47 6.73
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.61 4.29 11.47
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 5.04 1.59 5.41
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 10.11 3.09 11.19
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.92 0.64 0.80
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1/ เท่า 0.51 0.62 0.64
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 12.97 9.74 12.54
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้น2/ บาท/หุ้น 3.20 1.32 3.79

หมายเหตุ:

1/ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2/ คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 28,563.00 ล้านหุ้น