จุดเด่นในปี 2563
Gas Pipeline
5th
onshore pipeline is under construction (COD 2021)
PTT Stations
3,334
Stations
Caf'e Amazon
3,575
Branches
Convenience stores
2,027
Outlets
Gas Separation Plant
Total capacity of
2,870
mmscfd

6 โรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

Trading Business
ปริมาณการค้ารวมของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
75,527
Million Liters Sold

Thru Our Global Connectivity

Brent Crude
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบ 56-1 One Report
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ 56-1 One Report
งบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
อันดับความน่าเชื่อถือ

Baa1

BBB+

BBB+

สมัครรับข่าวสาร

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ptt-ir@pttplc.com

จรรยาบรรณสำหรับ
นักลงทุนสัมพันธ์