นักลงทุนสัมพันธ์

(หน่วย: ล้านบาท)

5% QoQ
58% YoY
64%
2564
9M2565

Remark:

1/ PTT Gas business and affiliates
2/ PTT Trading business and affiliates
3/ New Business and Infrastructure mainly contributed from power business
4/ Others business mainly contributed from coal business

(หน่วย: ล้านบาท)

50% QoQ
17% YoY
28%
2564
9M2565

Remark:

1/ PTT Gas business and affiliates
2/ PTT Trading business and affiliates
3/ New Business and Infrastructure mainly contributed from power business
4/ Others business mainly contributed from coal business

(หน่วย: ล้านบาท)

77% QoQ
62% YoY
9%
2564
9M2565

Remark:

1/ New Business and Infrastructure mainly contributed from power business
2/ Others business mainly contributed from PTT LNG, PTT NGD, PTTT and PTTGM etc.

(หน่วย: ล้านบาท)

16%
3,078,019
3,569,751

 

  2562 2563 2564
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)  
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,219,739 1,615,665 2,258,818
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 288,972 225,672 427,956
กําไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 92,951 37,766 108,363
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)  
สินทรัพย์รวม 2,486,965 2,544,183 3,078,019
หนี้สินรวม 1,185,925 1,258,338 1,605,079
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 422,436 403,805 466,244
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 878,604 882,040 1,006,696
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 28,563 28,563 28,563
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 30.76 30.88 35.24
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.20 1.32 3.79
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 2.00 1.00 2.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 62.5 75.8 52.8
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 44.00 42.50 38.00
ราคาหุ้นเฉลี่ยทั้งปี (บาท) 46.50 37.50 38.97