นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กระทรวงการคลัง 14,598,855,750 51.11
2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.08
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.08
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,505,258,636 5.27
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 539,426,743 1.89
6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 441,088,900 1.54
7. สำนักงานประกันสังคม 440,198,900 1.54
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 392,348,364 1.37
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 330,507,375 1.16
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 310,198,700 1.09